Vicar and President

Rev. Fr. Babu K Mathew.

Ph: (201) 562-6112

Email:frbkmathew@gmail.com

Secretary

Jerish Varghese

Ph: (201)-621-1003

Email:jerishvarghese@hotmail.com

Treasurer

Jose Thomas

Ph: (201)-983-9025

Email:jthomasm5@hotmail.com